Sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana

www.viesites-kp.lv

Atkritumu izvešanas maksa

Tarifi  (norādīti bez PVN)
Atkritumu apsaimniekošanas maksa 19.61 EUR/m3   
Daudzdzīvokļu namos dzīvojošajiem 2.97 EUR par personu mēnesī

Maksa noteikta pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības 2018. gada 18.janvāra lēmumu Nr.13.

Atkritumu izvešanas grafiks 2021.gadam Viesītes novadā.

Mēnesis

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Viesītes pilsēta, daudzdzīvokļu mājas, iestādes un uzņēmumi

4. 11. 18. 25.

1.  8. 15. 22.

1.  8.  15. 22. 29.

6. 12. 19. 26.

3.  10. 17. 24. 31.

7. 14. 21. 28.

5. 12. 19. 26.

2.  9.  16. 23. 30.

6. 13. 20. 27.

4. 11. 18. 25.

1.  8.  15. 22. 29.

6. 13. 20. 27.

Viesītes pilsēta, individuālās mājas

4. 18.

1. 15.

1. 15.

6. 19.

3.  17.

7. 21.

5. 19.

2. 16.

6. 20.

4. 18.

1. 15.

6. 20.

Viesītes pagasts, Vārnavas virziens

11.

8.

8.

12.

10.

14.

12.

9.

13.

11.

8.

13.

Viesītes pagasts, Eķengrāves virziens

5. 19.

2. 16.

2. 16.

6. 20.

5.  18.

1. 15.

6. 20.

3. 17.

7. 21.

5. 19.

2. 16.

7. 21.

Elkšņu, Rites, Saukas pagasti

6. 20.

3. 17.

3. 17. 29.

7. 21.

5.  19.

2. 16. 28.

7. 21.

4. 18.

1. 15. 27.

6. 20.

3. 17.

1. 15. 27.

Viesītes pagasts, Viesītes ezera virziens

7. 21.

4. 18.

4. 18.

8. 22.

6.  20.

3. 17.

8. 22.

5. 19.

2. 16.

7. 21.

4. 22.

2. 16.

 

 – cita izvešanas diena

 – tikai daudzdzīvokļu mājas

Ikvienam īpašniekam jāpiedalās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

Atkritumi tikai un vienīgi ievietojami atkritumu konteineros vai SIA ”Viesītes komunālās pārvalde” marķētajos maisos. Par atkritumu maisu novietošanu izvešanai lūgums informēt uzņēmumu pirms maisu novietošanas ielas vai ceļa malā.

Nepiedalīšanās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā – nav līguma vai netiek nodoti atkritumi, atkritumu izmešana atkritumu radītājam – īpašniekam nepiederošā konteinerā,

atkritumu izmešana, atkritumus neievietojot konteinerā,

atkritumu izmešana publiskās vietās

ir sodāmā atbilstoši Atkritumu apsaimniekošnas likuma 43.pantam no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām.

Stikla iepakojums, PET iepakojums, papīrs, metāla iepakojums izmetams atbilstošajos konteineros.

Logu stiklu nedrīkst izmest otreiz izmantojamo izejmateriālu konteineros.

Pirms izmet atkritumus, izlasi informāciju uz konteinera.

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons


Atkritumu izvešanas grafiks 2020. gadam Viesītes novadā

pieejams šeit:        

 

Mēnesis

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Viesītes pilsēta, daudzdzīvokļu mājas, iestādes un uzņēmumi

6. 13. 20. 27.

3. 10. 17. 24.

2.  9.   16. 23. 30.

6. 14. 20. 27.

5. 11. 18. 25.

1.  8.   15. 19. 29.

6. 13. 20. 27.

3. 10. 17. 24. 31.

7. 14. 21. 28.

5. 12. 19. 26.

2. 9. 16. 23. 30.

7. 14. 21. 28.

Viesītes pilsēta, individuālās mājas

6. 20.

3. 17.

2. 16.

6. 20.

5. 18.

1. 15.

6. 20.

3. 17.

7. 21.

5. 19.

2. 16.

7. 21.

Viesītes pagasts, Vārnavas virziens

13.

10.

9.

14.

11.

8.

13.

10.

14.

12.

9.

14.

Viesītes pagasts, Eķengrāves virziens

7. 21.

4. 18.

3. 17.

7. 21.

5. 19.

2. 16.

7. 21.

4. 18.

8. 22.

6. 20.

3. 17.

8. 22.

Elkšņu, Rites, Saukas pagasti

8. 22.

5. 19.

4. 18.

1. 15. 29.

6. 20.

3. 17.

1. 15. 29.

5. 19.

2. 16. 30.

7. 21.

4. 19.

2. 16. 30.

Viesītes pagasts, Viesītes ezera virziens

9. 23.

6. 20.

5. 19.

2. 16.

7. 21.

4. 18.

2. 16.

6. 20.

3. 17.

8. 22.

5. 19.

3. 17.

cita izvešanas diena

tikai daudzdzīvokļu mājas

Ikvienam īpašniekam jāpiedalās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Piedalīšanos sistēmā apliecina noslēgtais līgums par atkritumu izvešanu un izrakstīto rēķinu vai marķēto atkritumu maisu apmaksa.

Atkritumi tikai un vienīgi ievietojami atkritumu konteineros vai SIA ”Viesītes komunālās pārvalde” marķētajos maisos. Par atkritumu maisu novietošanu izvešanai lūgums informēt uzņēmumu pirms maisu novietošanas ielas vai ceļa malā.

Jebkāda veida atkritumu izmešana, atkritumus neievietojot konteinerā vai izvairīšanās no piedalīšanās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir sodāmā atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58.pantam ar naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņi simti euro.

Stikla, PET, papīra un metāla iepakojums izmetams atbilstošajos konteineros.

Logu stiklu nedrīkst izmest otreiz izmantojamo izejmateriālu konteineros.

Lielgabarīta atkritumu novietošanu pie konteineriem iepriekš saskaņot ar uzņēmumu.

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons

Atkritumu apsaimniekošana

SIA „Viesītes Komunālā pārvalde” viens no mērķiem ir organizēt normatīvajiem aktiem atbilstošu un iedzīvotājiem labvēlīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas ir saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principiem. Atkritumu apsaimniekošana noris saskaņā ar Likumu par atkritumu apsaimniekošanu, un Viesītes novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.11 , Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā, kuri saistoši ikvienam novada iedzīvotājam un uzņēmējam. Atkritumu savākšana novada teritorijā tiek organizēta vairākos maršrutos:

1. Viesītes pilsētās atkritumu savākšana no daudzdzīvokļu mājām, uzņēmumiem un iestādēm notiek pirmdienās, no privātmājām – mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā;

2. Elkšņu, Rites un Saukas pagastos atkritumu savākšana notiek mēneša pirmajā un trešajā trešdienā;

3. Viesītes pagasts, Vārnavas virziens – mēneša otrajā pirmdienā;

4. Viesītes pagasts, Eķengrāves virziens – mēneša pirmajā un trešajā otrdienā;

5. Viesītes pagasts, Viesītes ezera virziens – mēneša pirmajā un trešajā ceturdienā.

SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” atbilstoši reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem, atkritumus nogādā ”Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā ”Dziļā vāda”, Mežāres pagastā, kur atkritumi tiek nosvērti un apglabāti. 

Atkritumu apsaimniekošanas līgumi.

Ikviens Viesītes novada iedzīvotājs ir atkritumu radītājs, savukārt atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Mēs ikviens esam atkritumu radītājs, jo katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri. Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem. Tie negatīvi ietekmē gan mūsu dzīves kvalitāti, gan ekosistēmu. Atbilstoši Latvijas likumdošanai un Viesītes novada saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu, ikvienam iedzīvotājam un uzņēmējam ir jābūt iesaistītam atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, attiecīgi jābūt slēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju.   SIA „Viesītes komunālā pārvalde” līgumus slēdz ar mājsaimniecību, cena par atkritumu apsaimniekošanu tiek rēķināta atkarībā no mājsaimniecībā radīto atkritumu apjoma un izvešanas biežuma. Daudzdzīvokļu namos dzīvojošajiem atkritumu apsaimniekošana maksa noteikta vienai personai mēnesī.


Atkritumu šķirošana Viesītes novadā

Atkritumi Viesītes novadā tiek šķiroti, no sadzīves atkritumiem atdalot otreiz pārstrādājamās  izejvielas – divās frakcijās: 1.- stikla iepakojums, 2. pārējais iepakojums (PET iepakojums, papīrs un kartons, metāla -skārda iepakojums)

Kopš 2012.gada novembra Viesītes novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja šķirot atkritumus – PET pudeles,papīru  un stikla taru. Atkritumu konteineri šķiroto atkritumu savākšanai  atrodas Viesītē: Meža ielā 17, Dzelzceļnieku ielā 3, Pavasara ielā 4A, Smilšu ielā  26, Smilšu iela 37A – pie Riekstu meža, Sporta ielā 13A, Biržu iela 1-pie ugunsdzēsējo depo, P.Stradiņa 1A- tirgus, ; Lonē – Aronijas 3, Saukā – pie Torņa garažām, Ritē – Cīruļos; Elkšņos – Jaunā iela 4. Atkritumu šķirošanas konteineri ir paredzēti visiem novada iedzīvotājiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Stikla pudeļu un burku šķirošanai izvietoti zaļi (zvanveida) konteineri, ar attiecīgu informatīvu uzlīmi un atveri konteinerā. Stiklam atkritumu konteinerā jābūt tīriem, tāpat konteinerā drīkst mest stikla lauskas. Nedrīkst mest – spoguļstiklu, lampu kupolus, logu stiklu, automobiļu logu stiklu.

PET pudeļu, Papīra, Metāla konteineri ir dzeltenā, zilā vai zaļā krāsā. Uz konteinera informējošas uzlīmes. Pirms iemešanas konteinerā, nepieciešams pudeles un citus iepakojumus saplacināt, tādējādi nodrošinot lielāku  apjomu atkritumu ievietošanu  vienā konteinerā. Šajos konteineros drīkst izmest tīrus polietilēna maisiņus un plēvi. Konteineros drīkst mest jebkura veida papīrus, avīzes, žurnālus, bukletus, brokastu pārslu, cepumu, apavu un citas līdzīgas kartona kastes. konteineros drīkst izmest skārdenes un citus metāla priekšmetus.

Pirms izmet- saplacini!  Neizmest – slapju un netīru materiālu.

Svarīgi atcerēties, ka, lai sašķirotie atkritumi varētu tikt tālāk pilnvērtīgi izmantoti, tiem ir jābūt maksimāli kvalitatīviem, šeit galvenais nosacījums ir izmestā atkrituma tīrība. Aicinām Viesītes novada iedzīvotājus aktīvāk piedalīties atkritumu šķirošanā jo:

  • Ilgtermiņā šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
  • Atkritumu šķirošana samazina to atkritumu daudzumu, kas tiek apglabāti atkritumu poligonā;
  • Atdalot iepakojumu no pārējiem atkritumiem, mēs samazinām no jauna saražojamā iepakojuma daudzumu. Iepakojuma pārstrāde taupa enerģiju un citus dabas resursus.
  • Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas vai citas preces.

Bīstamie atkritumi:

Viesītes novada iedzīvotājiem izlietotās baterijas iespējams nodot SIA „Viesītes komunālā pārvalde telpās”, Smilšu ielā 2. Tāpat iedzīvotājiem iespējams nodot izlietotās ekonomiskās spuldzes, pagastu pārvalžu ēkās (Elkšņu, Saukas un Rites pagastā) un Smilšu ielā 2, Viesītē.