Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Viesītes komunālā pārvalde

Mērķis - nodrošināt Jēkabpils novada
Elkšņu, Saukas, Rites, Viesītes pagastu un Viesītes pilsētas  iedzīvotājus                 
ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem.

INFORMĀCIJA PAR SIA “VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Kapitālsabiedrība: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”
Juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs: 55403000541
Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs: LV 55403000541
Adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237
Dibināšanas datums: 20.12.1991.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 20.12.1991
Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 14.01.2004

1.1. PAMATKAPITĀLS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitāls ir 2 534 420 euro (divi  miljoni pieci simti trīsdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit eiro nulle centi), ko veido 2 534 420 (divi  miljoni pieci simti trīsdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit) daļas.

Vienas daļas vērtība ir 1 (viens) EUR.

1.2. DALĪBNIEKI

SIA  ”Viesītes komunālā pārvalde” dalībnieks ir Jēkabpils novada pašvaldība ( 100%).

1.3.UZDEVUMI UN FUNKCIJAS

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Jēkabpils novada Viesītes pilsētas, Elkšņu pagasta, Rites pagasta, Saukas pagasta un Viesītes pagasta komunālajā sektorā.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nodrošina siltuma ražošanu un piegādi, sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu, ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, dzīvojamo māju pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu, pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanu, pirts pakalpojumus, asenizāciju, un citus ar komunālo saimniecību saistītus pakalpojumus.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mērķis ir nodrošināt Viesītes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem.

SIA  ”Viesītes komunālā pārvalde” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Pašvaldību likumu deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi un funkcijas:

 • veikt ūdens ieguvi, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām;
 • dzeramā ūdens padevi no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei;
 • notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
 • kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu;
 • Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaisti, piedalīties Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju savas kompetences ietvaros;
 • apzināt jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas plānu, esošo tīklu atjaunošanas un rekonstrukcijas plānus;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras un pamatlīdzekļu, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
 • līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar patērētājiem slēgšana un sniegto sabiedrisko pakalpojumu uzskaite;
 • atbildēt uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem) ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas jomā;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai kompetencei;
 • decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu, kā arī veikt to uzskaiti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

1.4.VADĪBAS MODELIS

SIA  ”Viesītes komunālā pārvalde” augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs un tā pārstāvis. SIA  ”Viesītes komunālā pārvalde” pārstāvību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi. Valdi uz pieciem gadiem ieceļ Dalībnieku sapulce. 

1.5.INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMA STRUKTŪRU (TAI SKAITĀ LĪDZDALĪBA CITĀS SABIEDRĪBĀS)

1.5.1. ĪPAŠNIEKS – Jēkabpils novada pašvaldība -100%;

1.5.1. SIA ”Viesītes komunālā pārvalde ” nav līdzdalības citās sabiedrībās.


1.6.STATŪTI

Statūti (Apstiprināti 13.10.2023., dalībnieku ārkartas sapulces protokols Nr. 04/2023)


1.7.INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU SAPULCĒM

2024-05-08-VKP-protokols 3-2024

2024-04-24-1-6-97-Paziņojums par dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu

2024-03-18-VKP-protokols 2-2024

2024-03-01-1-6-54-Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

2024-01-15-VKP-protokols 1-2024

2023-12-29-1-6-251-Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

2023-10-13-VKP-.protokols 4-2023

2023-09-29-1-6-184-Pazinojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

2023-09-29-VKP-protokols 3-2023

2023-09-14-1-6-172-paziņojums par dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu

2023-04-19-VKP-protokols 2-2023

2023-03-31-1-6-50-Par dalībnieku sapulces sasaukšanu

2023-01-18-VKP-protokols-1-2023

2023-01-02-1-6-1-Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

2022-11-21-protokols Nr 5-2022

2022-11-21-pielikums Nr.1-statuti-grozijumi

2022-11-21-pielikums Nr.2-statuti-jauna redakcijā

2022-11-11-1-4-1-135-Par dalībnieku sapulces sasaukšanu

2022-06-10-protokols Nr.4-2022

2022-05-20-1-4-1-59-Par dalībnieku sapulces sasaukšanu

2022-04-12-protokols Nr.3-2022

2022-03-28-1-4-1-31-Par kārtējas dalībnieku sapulces sasaukšanu

2022-02-09-Protokols Nr.2-2022

2022-01-26-Protokols-Nr.1-2022

2022-01-12-1-4-1-5-Par VKP dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu

2021-12-06-Protokols-5-2021

2021-11-26-1-4-1-134-Par dalībnieku kopsapulces sasaukšanu

2022-11-30-Protokols-Nr.4-2021

2021-04-21-protokols-Nr,3-2021

2021-04-20-Protokols-Nr.2-2021

2021-04-15-protokols-Nr.1-2021

2020-11-25-protokols-Nr.3-2020

2020-07-23-protokols-Nr.2-2020

2020-04-03-protokols-Nr.1-2020

2019-07-05-protokols Nr.2-2019

2019-03-28-protokols-Nr.1-2019

2018-03-29-protokols-Nr.2-2018

2019-03-29-protokols-Nr.1-2018

2017-11-23-protokols-Nr.3-2017

2017-11-23-protokols-Nr.3-2017

2017-08-17-protokols-Nr.2-2017

2017-04-12-protokols-Nr.1-2017

Uz sākumu