Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi

Created with Sketch.

 

14.03.2024

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” , Reģistrācijas numurs:55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte,

Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums: Cenu aptauja Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un Ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Pavasara iela 4A un Sporta iela 23 Viesītē, Jēkabpils novads, LV-5237,

Identifikācijas Nr. VKP 2024/02CA

Iepirkuma priekšmets: CPV kods:71220000-6 – (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi) – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums

Kontaktpersonas:

Pasūtītāja kontaktpersona,  kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par projektu:

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons, tālrunis 25440203,

e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 25.marts plkst. 10:00

Pretendents dokumentus iesniedz elektroniskā formā, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz  e-pasta adresi napa@viesites-kp.lv  līdz 25.03.2024., plkst.10:00.

Vieta:  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Piedāvājuma atvēršanas laiks:  2024.gada 25.marta plkst. 14:00

Vieta:  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV5237

Iepirkumu procedūras dokumentācija pieejama vietnē: www.viesites-kp.lv  sadaļā „Iepirkumi”.

Dokumenti pielikumā:

Nolikums ar pielikumiem.VKP 2024-02CA06.02.2024

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” , Reģistrācijas numurs:55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums: Cenu aptauja būvdarbu uzraudzība „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 21, Viesītē, energoefektivitātes pasākumi”

Identifikācijas Nr. VKP 2024/01CA

Iepirkuma priekšmets: CPV kods:71247000 – būvdarbu uzraudzība – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums

Kontaktpersonas:

Pasūtītāja kontaktpersona,  kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par projektu: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons, tālrunis 25440203,

e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv

Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt tehniska rakstura informāciju par iepirkumu: Projekta vadītājs  Egons Varažinskis, tālrunis  28929034, e-pasts: projekti.pkg@gmail.com.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 20.februāris plkst. 10:00

Pretendents dokumentus iesniedz elektroniskā formā, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz  e-pasta adresi napa@viesites-kp.lv  līdz 20.02.2024., plkst.10:00.

Vieta:  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Piedāvājuma atvēršanas laiks:  2024.gada 20.februāris plkst. 10:10

Vieta:  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV5237

Iepirkumu procedūras dokumentācija pieejama vietnē: www.viesite-kp.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Dokumenti pielikumā:

NOLIKUMS būvuzraudzības Meža 21

VKP 2024-01CA_1.PIELIKUMS_TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

VKP 2024-01CA_2.PIELIKUMS_PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ PROCEDŪRĀ un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

VKP 2024-01CA_3.PIELIKUMS_VIENOŠANĀS PROTOKOLS

VKP 22024-01CA 4_PIELIKUMS_LĪGUMS

VKP 2024-01CA 5.PIELIKUMS_BŪVUZRAUGA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS

Paziņojums par lēmumu:  Iepirkums pārtraukts , pamatojoties uz 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktā noteikto un Nolikuma 6.5. punkta nosacījumu (pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums), ir  nepareizi noteikta paredzamā līgumcena un izvēlēta neatbilstoša iepirkuma procedūra, kā arī  ir jāveic grozījumi iepirkuma nolikumā.24.08.2023.

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237
Nosaukums Tirgus izpēte “Uzņēmuma energoaudita veikšana un energoaudita pārskata sagatavošana”.        (ID Nr. VKP TI 2023/4)
Priekšmets Uzņēmuma energoaudita veikšana un energoaudita pārskata sagatavošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 26. jūlija noteikumiem Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” un  saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem
Kontaktpersona Valdes loceklis: Māris Blitsons  –  tālr.: +371 25440203;                                                           e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv

Iepirkuma komisija: Svetlana Uzkure  –  tālr.: +371 28343347;                                                 e-pasts: svetlana.uzkure@viesites-kp.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2023.gada 06.septembra plkst. 10:00 nosūtot,  parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu napa@viesites-kp.lv līdz noteiktajam termiņam.
Cenu aptaujas dokumentācijas saņemšanas kārtība Tirgus izpētes noteikumi pieejami SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”
Dokumenti Uzņēmuma energoaudita tirgus izpētes noteikumi
Paziņojums par lēmumu Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības  – SIA „Efekta”, Reģ.nr.40002072323

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības –  saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu: EUR 2630,00 (bez PVN).

07.09. 2023.gada iepirkumu komisijas lēmums 

 

14.08.2023.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Nosaukums

Cenu aptaujai iepirkumam „Par elektroenerģijas piegādi SIA “Viesītes komunālā pārvalde” (ID Nr. VKP CA 2023/1)

Priekšmets Elektroenerģijas piegāde SIA “Viesītes komunālā pārvalde” objektiem saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem
Kontaktpersona

Valdes loceklis: Māris Blitsons  –  tālr.: +371 25440203;                                       e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv                    Iepirkuma komisija: Svetlana Uzkure  –  tālr.: +371 28343347;                 e-pasts: svetlana.uzkure@viesites-kp.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2023.gada 23.augusta plkst. 10:00 nosūtot) skenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu napa@viesites-kp.lv līdz noteiktajam termiņam.

Cenu aptaujas dokumentācijas saņemšanas kārtība

Cenu aptaujas nolikums pieejams SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Dokumenti Nolikums_cenu aptauja_par_elekroenergiju_ar_fiksetu_cenu VKP CA 2023 1
Paziņojums par lēmumu Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības  – SIA “ENEFIT”, Reģ.Nr.40003824046

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības – Piedāvājumus ar viszemāko cenu:  

  Cena par 1 mērvienību 0,11567 EUR/kWh bez PVN.

 30.08.2023.gada   iepirkumu komisijas lēmums.


18.05.2023.

Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Viesītes komunālā pārvalde”

Reģistrācijas numurs: 55403000541
Adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV – 5237, Latvija
Kontaktpersona Valdes loceklis: Māris Blitsons  –  tālr.: +371 25440203;

e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv

Iepirkuma komisija: Svetlana Uzkure – tālr.: +371 28343347;

e-pasts: svetlana.uzkure@viesites-kp.lv

Iepirkuma priekšmets Malkas piegāde Viesītes pilsētas katlu mājas un pirts apkures nodrošināšanai, 2023./2024.gada apkures sezonā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Līguma izpildes (piegādes) vieta Līguma izpildes vieta (malkas piegādes adrese): Viesītes katlumāja Smilšu ielā 39B un Viesītes pirts Lapu iela 5, Viesītē, Jēkabpils novads, LV-5237
Līguma izpildes termiņš  Malkas piegāde jānodrošina 60 dienu laikā no līguma abpusējās parakstīšanas dienas.
Iesniegšanas termiņš Piedāvājumu var iesniegt līdz 2023.gada 31. maijam, plkst.10:00, iesniedzot elektroniski parakstītu uz pastu: www.napa@viesites-kp.lv, līdz šajā punktā minētajam termiņam.
Iepirkuma procedūras publicitāte Tirgus izpētes dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā:     www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Publicitātes datums: 2023.gada 18.maijs.

Tirgus izpēte nosūtīta 5 (pieciem) pretendentiem uz e-pastu.

Apmaksas nosacījumi Līguma summu par piegādātu malku Pasūtītājs apmaksā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Preces pavadzīmes parakstīšanas.
Papildu nosacījumi Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
Iesniedzamie dokumenti Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājums.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums  ar viszemāko cenu (EUR bez PVN), kas atbilst noteikumu un tā pielikumu prasībām.
Dokumenti TI noteikumi malkas piegādei VKP TI 2023 3
Paziņojums par lēmumu Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības  –  SIA „Selko īpašumi”, Reģ.Nr.45403018293

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības – Piedāvājumus ar viszemāko cenu: EUR 9380,00 bez PVN

 07.06.2023.gada   iepirkumu komisijas lēmums.20.04.2023.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads

Nosaukums

Ieejas mezglu un pagraba ārdurvju nomaiņa daudzdzīvokļu mājai Meža ielā 21, Viesītē, Jēkabpils novadā 

ID Nr. VKP TI 2023/2

Priekšmets

Ieejas mezglu un pagraba ārdurvju nomaiņa daudzdzīvokļu mājai Meža iela 21, Viesīte, Jēkabpils novadā

Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju – Svetlana Uzkure,     mob.tālr.+37128343347,e-pasts:svetlana.uzkure@viesites-kp.lv  

 Par tehnisko specifikāciju – Māris Blitsons,              mob.tālr.+37125440203, e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2023. gada 03. maijs līdz plkst. 1000

 SIA Viesītes komunālā pārvalde, Smilšu ielā 2, Viesītē, Jēkabpils novadā, LV-5237, darba dienās no plkst.8.30 – 12.00 un 13.00 – 16.00, iesniedzot tos personīgi, atsūtot ar kurjeru vai ar ierakstītu vēstuli pa pastu.

Tirgus izpētes  dokumentācijas saņemšanas kārtība

Tirgus izpētes dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Dokumenti DURVJU TI Meža 21 VKP TI 2023-2
Paziņojums par lēmumu Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības  – SIA „Teds”, Reģ.nr.42402004335

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības – Piedāvājumus ar saimnieciski izdevīgu cenu: EUR 4298,30 (bez PVN).

28.06. 2023.gada iepirkumu komisijas lēmums 23.03.2023.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Nosaukums

TIRGUS IZPĒTE

2023. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumam

 (ID Nr. VKP TI 2023/1)

Priekšmets

Kapitālsabiedrības 2023.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma nodrošināšana

Kontaktpersona

Māris Blitsons, tālr. 25440203

 e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2023.gada 6.aprīļa plkst. 10:00 nosūtot aizpildītu pieteikuma formu (1.pielikums) elektroniski uz e-pasta adresi – napa@viesites-kp.lv

Tirgus izpētes  dokumentācijas saņemšanas kārtība

Tirgus izpētes dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Dokumenti Tirgus izpētes noteikumi – ID Nr. VKP TI 2023-1
Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības  –  SIA „VR AUDITS”, reģ.nr. 55403038751

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības – Piedāvājumus ar viszemāko cenu: EUR 1300,00 bez PVN

11.04.2023.gada  Iepirkumu komisijas lēmums 28.09.2022. 

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte,  Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

TIRGUS IZPĒTE, Elektroenerģijas piegāde SIA „Viesītes komunālā pārvalde” vajadzībām.  (ID Nr. VKP TI 2022/5)

Iepirkuma priekšmets

Elektroenerģijas piegāde

Kontaktpersonas

Māris Blitsons,           t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv 

Ligita Rieksta,           t. 26548136,   e-pasts: napa@viesites-kp.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2022.gada 4.oktobra, plkst. 16:00

uz e-pastu: napa@viesites-kp.lv    vai iesniedzot klātienē SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejami   SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā:  www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

TIRGUS IZPĒTE, Elektroenerģijas piegāde SIA „Viesītes komunālā pārvalde” vajadzībām.  (ID Nr. VKP TI 2022-5)

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: Nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

 


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājumus ar viszemāko cenu: EUR …………..  bez PVN
 Iepirkumu komisijas lēmums  no 05.10.2022.g.


25.07.2022.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte,  Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

PVC logu un palodžu izgatavošana, nomaiņa ar pilnu apdari daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās, Meža ielā 21, Viesītē. (ID Nr. VKP TI 2022/4)

Iepirkuma priekšmets

Būvdarbi

Kontaktpersonas

Svetlana Uzkure,       t. 28343347,   e-pasts: svetlana.uzkure@viesites-kp.lv 

Māris Blitsons,           t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2022.gada 10.augusts, plkst. 11:00

uz e-pastu: napa@viesites-kp.lv    vai iesniedzot klātienē SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejami   SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā:  www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

TI logi Meža 21 VKP TI 2022.4.PDF

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA “Teds”, reģ.nr.  42402004335


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājumus ar viszemāko cenu: EUR 2359,51  bez PVN
Iepirkumu komisijas lēmums  no 25.08.2022.g.

21.03.2022.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte,  Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Tirgus izpēte.

2022.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi.

(ID Nr. VKP TI 2022/2)

Iepirkuma priekšmets

Revīzijas pakalpojumi

Kontaktpersonas

Māris Blitsons,      t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv 

Ligita Rieksta,       t. 26548136,   e-pasts: napa@viesites-kp.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2022.gada 05.aprīlis, plkst. 10:00

uz e-pastu: napa@viesites-kp.lv   vai iesniedzot klātienē SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejami   SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā:  www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

2022-03-21-Tirgus izpēte-noteikumi-revidents-GP2022

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA „VR AUDITS”, reģ.nr. 55403038751


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājumus ar viszemāko cenu: EUR 1300,00 bez PVN
Iepirkumu komisijas lēmums  no 06.04.2022.g.

 

18.03.2022.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte,  Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Tirgus izpēte.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana ”Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei Saukas ciemā”

(ID Nr. VKP TI 2022/1)

Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība

Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju – Svetlana Uzkure,  t. 28343347,  e-pasts: svetlana.uzkure@viesites-kp.lv      

Par tehnisko specifikāciju        – Māris Blitsons,      t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2022.gada 28.marts, plkst. 10:00

uz e-pastu: napa@viesites-kp.lv   vai iesniedzot klātienē SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejami   SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā:  www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

Tirgus izpētes noteikumi – būvuzraudzība – Saukas NAI pārbūve

BIS-BL-490815-4295_2022-03-09

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: IK „Būvzinis-J”, reģ.nr.  45402001181


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājumus ar viszemāko cenu: EUR 2900,00 bez PVN


Lēmums: Iepirkumu komisijas lēmums  no 06.04.2022.g.

10.09.2021.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte,  Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Iepirkuma procedūras nosaukums:Malkas piegāde  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” siltumenerģijas ražošanai 2021./2022.gada apkures sezonā”,                VKP 2021/3

Iepirkuma priekšmets

CPV kods: 03413000-8

Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju- Svetlana Uzkure, 28343347,  e-pasts: svetlana.uzkure@viesites-kp.lv      

Par tehnisko specifikāciju – Māris Blitsons, mob. t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2021.gada 22.septembris., plkst. 10:00

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejami   SIA „Viesītes komunālā pārvalde”         mājas lapā:    www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

2021-09-Nolikums malkas iegādei, VKP 2021/3

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA”OzolsLD”,reģ.nr.45403047112


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājums ar viszemāko cenu: EUR 5660,00 bez PVN


Lēmums: Iepirkumu komisijas lēmums  no 08.10.2021.g.

01.07.2021

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Iepirkuma procedūras nosaukums: Cenu aptauja ”Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, Meža ielā 21, Viesītē, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība” ” Identifikācijas Nr. VKP 2021/3ERAF

Iepirkuma priekšmets

CPV kods:71247000-1 – būvdarbu uzraudzība,- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums

Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju- Svetlana Uzkure, 28343347,  e-pasts: svetlana.uzkure@inbox.lv      

Par tehnisko specifikāciju – Māris Blitsons, mob. t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2021.gada 21.jūlijs, plkst. 10:00

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejam   SIA „Viesītes komunālā pārvalde”         mājas lapā:    www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

VKP 2021_3ERAF_Nolikums

VKP 2021_3ERAF_1.PIELIKUMS_TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

VKP 2021_3ERAF_2.PIELIKUMS_PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ PROCEDŪRĀ un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

VKP 2021_3ERAF_3.PIELIKUMS_VIENOŠANĀS PROTOKOLS

VKP 2021_3ERAF_4_PIELIKUMS_LĪGUMS

VKP 2021_3ERAF_5.PIELIKUMS_BŪVUZRAUGA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA “Būvelogs projekti”,reģ.nr.40103770182


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājums ar viszemāko cenu: EUR 8771,00 bez PVN
Lēmums: Iepirkumu komisijas lēmums  no 12.08.2021.g.

01.06.2021

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Iepirkuma procedūras nosaukums: „ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ, MEŽA IELĀ 21, VIESĪTĒ, VIESĪTES NOVADĀ” Identifikācijas Nr. VKP 2021/1 ERAF

Iepirkuma priekšmets

CPV kods:45000000-7 – celtniecības darbi- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums

Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju- Svetlana Uzkure, 28343347,  e-pasts: svetlana.uzkure@inbox.lv      

Par tehnisko specifikāciju – Māris Blitsons, mob. t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2021.gada 28.jūnijs plkst. 11:00

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejam   SIA „Viesītes komunālā pārvalde”         mājas lapā:    www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:
Lēmums: Pārtraukts, sakarā neatbilstošu iepirkuma procedūru. Lēmums pieņemts 03.06.2021. 


24.09.2020. 

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”                                  reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Iepirkuma procedūras nosaukums

”PVC logu un durvju bloku piegāde un montāža”                                                             Identifikācijas Nr. VKP 2020 CA 01


Iepirkuma priekšmets

PVC logu un durvju bloku piegāde un montāža


Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju- Svetlana Uzkure, 28343347,                                            e-pasts: svetlana.uzkure@inbox.lv                                                                                     Par tehnisko specifikāciju – Māris Blitsons, mob. t. 25440203,                                           e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv 


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2020. gada 01.oktobris līdz plkst. 11:30

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.


Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejam   SIA „Viesītes komunālā pārvalde”         mājas lapā:    www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.


Dokumenti

VKP 2020 CA 01 – INSTRUKCIJA 

VKP 2020 CA 01 – LĪGUMA PROJEKTS


Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA “Teds”,reģ.nr.42402004335


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājums ar viszemāko cenu: 5054,00 bez PVN


Lēmums:  

Iepirkumu komisijas lēmums  no 08.10.2020.g.03.09.2020.

Publikācijas datums 03.09.2020.


Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Iepirkuma procedūras nosaukums

Koksnes šķeldas piegāde SIA”Viesītes komunālā pārvalde” katlumājai siltumenerģijas ražošanai 2020./2021.gada apkures sezonā            Identifikācijas Nr. VKP 2020/02


Iepirkuma priekšmets

Koksnes šķelda 3800 ber.m3


Kontaktpersona Māris Blitsons, mob.tālr. 25440203;                                                                  tālr. 65234770; 65234771,                                                                                   e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta 2020. gada 24. septembris līdz plkst. 11:25                                                SIA „Viesītes komunālā pārvalde”                                                                Smilšu ielā 2, Viesītē, LV-5237


Iepikuma dokumentācijas saņemšanas vieta Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama vietnē:                         www.viesites-kp.lv sadaļā „Iepirkumi”- ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00


Dokumenti Nolikums VKP 2020/02

 

Paziņojums par lēmumu Tiesības slēgt līgumu piešķirtas:

Uzņēmums

Daļu skaits

Piegādes apjoms ber/m3

Ber/m3 cena EURO bez PVN

Līguma summa EURO

bez PVN

SIA “Ošukalns”,reģ.45403003353

SIA “Ošukalns”,reģ.45403003353

1

1

1900

1900

8,06

8,06

15314,00

15314,00

Kopā:

2

3800

30628,00

Iepirkuma komisijas lēmums no 01.10.2020.g19.06.2020.

Publicēšanas datums 19.06.2020


Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541,

Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Projekts ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība , 2.kārta”


Iepirkuma procedūras nosaukums Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība”, 2.kārta būvdarbiem

Identifikācijas Nr. VKP 2020/01


Iepirkuma priekšmets Būvuzraudzības pakalpojumi


Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Māris Blitsons,

mob. t. 25440203, tālr. 65234770.

e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta 2020. gada 29.jūnijs līdz plkst. 11:00

SIA Viesītes komunālā pārvalde telpas

Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes laiks un vieta 2020.gada 25.jūnijs, plkst. 11:00

Smilšu iela 39C, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā: www.viesites-kp.lvsadaļā „Iepirkumi”–> ”Nereglamentēti SPSIL un PIL iepirkumi”.

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa tālr.25440203.


Dokumenti Nolikums VKP 2020/01

10.pielikums 1.daļa Būvprojekts

10.pielikums 2.daļa Būvprojekts

10.pielikums. 3.daļa Tāmes

9.pielikums  Būvuzraudzības līgums (projekts ) VKP 2020-01

Paziņojums par lēmumu IK “Būvzinis-J”, reģ.nr.45402001181.

Piedāvājums ar viszemāko cenu: 8900,00 bez PVN .                                                Iepirkumu komisijas lēmums  no 06.07.2020.g. 

25.10.2019.

Publicēšanas datums 25.10.2019.
Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”
reģ. Nr. 55403000541,
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Iepirkuma procedūras nosaukums Kokskaidu granulu piegāde Viesītes katlu mājai ID Nr. VKP 2019 CA 04
Iepirkuma priekšmets Kokskaidu granulu piegāde Viesītes katlu mājai atbilstīgi tehniskai specifikācijai.
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Māris Blitsons,
mob. t. 25440203, tālr. 65234770.
E-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1.novembris līdz plkst. 15:00
ieskenētā veidā uz e-pastu: maris.blitsons@viesite.lv
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā: www.viesites-kp.lv,
sadaļā „Iepirkumi”–> ”Nereglamentēti SPSIL un PIL iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” telpās Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa tālr.25440203.
Dokumenti Instrukcija VKP 2019 CA 04
Paziņojums par lēmumu SIA “Staļi”, reģ.nr.49503004934.

Piedāvājums ar viszemāko cenu: 1830,95 bez PVN .                                                Iepirkumu komisijas lēmums  no 04.11.2019.g.

24.10.2019

Publicēšanas datums 24.10.2019.
Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”
reģ. Nr. 55403000541,
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Iepirkuma procedūras nosaukums Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma un Ēkas energosertifikāta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Meža ielā 23, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237
Identifikācijas Nr. VKP 2019 CA 03
Iepirkuma priekšmets Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma un Ēkas energosertifikāta izstrāde
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Māris Blitsons,
mob. t. 25440203, tālr. 65234770.
E-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 30.oktobris līdz plkst. 17:00
ieskenētā veidā uz e-pastu: maris.blitsons@viesite.lv
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā: www.viesites-kp.lv,
sadaļā „Iepirkumi”–> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” telpās Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa tālr.25440203.
Dokumenti Instrukcija_VKP 2019_CA 03
Inventarizācija

Paziņojums par lēmumu               SIA “Inspecta Latvia”, reģ.nr.40003130421.   

                                                      Piedāvājums ar viszemāko cenu: 1500,bez PVN . 

                                                      Iepirkumu komisijas lēmums  no 12.12.2019.g.

                                                        

22.10.2019

Publicēšanas datums 22.10.2019.
Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”
reģ. Nr. 55403000541,
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Iepirkuma procedūras nosaukums ”Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Meža ielā 21, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237 energoefektivitātes paaugstināšanai”
Identifikācijas Nr. VKP 2019/04
Iepirkuma priekšmets Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Meža ielā 21, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237 energoefektivitātes paaugstināšanai” atbilstoši tehniskajai specifikācijai un projektēšanas uzdevumam.
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Māris Blitsons,
mob. t. 25440203, tālr. 65234770.
E-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 06.novembris līdz plkst. 11:00
iesniedzot pieteikumu iepirkumu profilu vietnē :  http://www.eis.gov.lv e-konkursu apakšistēmā https;eis.gov.lv.EKEIS/Suplier SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama ::  http://www.eis.gov.lv e-konkursu apakšistēmā https;eis.gov.lv.EKEIS/Suplier  SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, kā arī pasūtītāja mājas lapā: www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”–> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” telpās Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa tālr.25440203.
Dokumenti

Nolikums_Meza_21 

Tehniskās apsekošanas atzinums_Meža iela 21, Viesīte

Ēkas energoaudits_Meža_21_Viesīte

Paziņojums par lēmumu Lēmums 11.12.19