Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Informācija par projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”, līgums Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003 īstenošanu

Created with Sketch.

Informācija par projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”, līgums Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003 īstenošanu

Būuzņēmējs SIA “Siltums Jums” uzsāka  2013. gada oktobrī  uzsāka būvdarbus.    2014. gada janvārī laika apstākļu dēļ (gaisa temperatūra zem -10 grādi Celsija, grunts sasalums vairāk ne kā 75 cm) uzsāktie būvdarbi īslaicīgi pārtraukti.

Laikā no 2013.gada oktobra līdz 2014.gada februārim paveikts gana daudz:

Amatnieku ielā izbūvēta pašteces kanalizācija, ūdensvads, kanalizācijas spiedvads un kanalizācijas sūkņu stacija, kā arī gandrīz visi tīklu pievadi īpašumiem.

Brīvības ielā izbūvēta pašteces kanalizācija, aptuveni puse no ūdensvada un puse pievadu.

Raiņa ielā izbūveti ap 80 %  pašteces kanalizācijas un ūdensvada tīklu, ap 50 % kanalizācijas spiedvada, kanalizācijas sūkņu stacija, kā arī daļa pievadu īpašumiem.

Miera ielā izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli, spiedvads, kanalizācijas sūkņu stacija un ūdensvads.

Iesākta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Meža ielā, kanalizācijas tīkli un ūdensvads Sporta ielā, kā arī ūdensvads bijušās arodskolas teritorijā no Smilšu ielas virzienā uz Katlu māju un ”Birzītes”. Darbi pavasarī un vasarā notiks Vaļņu, BiržuPelduSmilšu un Pavasara ielās.

Tiek būvētas arī ūdens attīrīšanas stacija (ŪAS) Pavasara ielā 1 un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) Smilšu ielā 39. ŪAS ir iebetonēti sagatavotā dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāri- 2 gabali pa 180 m3 katrs un veikta to daļēja apbēršana, samontēta ūdens sagatavošanas ēka, kurā tiks uzstādītas iekārtas ūdens atdzelžošanai. Uzsākts ierīkot divus jaunus artēziskos urbumus Pavasara ielā. Darbu gaitā tiks tamponēti 6 vecie artēziskie urbumi: Biržu ielā, Bērzu ielā, Pavasara ielā, Smilšu ielā, pie Viesītes vidusskolas, pie bijušās arodskolas. NAI iebetonētas pamatnes iekārtām un uzstādīti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu baseini un ar to saistītie nostādinātāji, neattīrīto notekūdeņu pieņemšanas un attīrīto notekūdeņu novadīšanas akas.

Izbūvēti visi nepieciešamie elektropieslēguma pievadi līdz sadalnēm sūkņu un iekārtu pieslēgšanai.

2014.gada nogalē aktualizēta Tehniski ekonomiskā pamatojuma(TEP) finanšu sadaļa. Pamatojoties uz aktualizēto TEP veikti grozījumi līgumā ar VARAM.

2014. gada janvārī  VARAM iesniegti maksājuma pieprasījums Nr.3 un progresa pārskats Nr.9, lai varētu saņemt ES Kohēzijas fonda finansējuma daļu par izpildītajiem darbiem.

Rakšanas darbi ielās atsāksies tiklīdz būs iespējams, visticamāk aprīlī.  Atsākot darbus būvuzņēmējs  atjaunos apbraucamo ceļu informācijas zīmes. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem darbi jāizpilda līdz 2015.gada februārim un martam. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA ”Siltums Jums” plāno darbus pabeigt atrāk. NAI un ŪAS būvniecību  2014.gada vasarā, bet ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi 2014.gada rudenī.

Papildus informācija iegūstama SIA ”Viesītes komunālā pārvalde”, tālr.25440203.

SIA ”Viesītes komnālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs       M.Blitsons